ALGEMENE OFFERTE EN FACTUUR VOORWAARDEN

Wij vragen uw aandacht voor de algemene voorwaarden van Food in Style Frank Redant(zetel bvba Fritshop)cateringopdrachten zowel op verplaatsing als bij levering of afhaling en de ontvangsten.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot de door Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) te leveren producten of te verrichten diensten. Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij de afspraken schriftelijk zijn bevestigd door de daartoe bevoegde personen.

Lichte aanpassingen kunnen altijd in menu/bbq/ walking dinner/ receptie / baby borrel/foodtruck/eetfestijn enz gebeuren, dit door het aanbod op de markt.

Elektriciteit zal door de klant moeten worden nagekeken dat deze zwaar genoeg zijn.

Alle prijzen vermeld op de offerte zijn exclusief btw.

DE PARTIJEN

1. Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) Dorpstraat 63,9260 Serskamp, nader ook te noemen “wij”.

2. De opdrachtgever, nader ook te noemen “klant” of “u”.

Indien Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) een offerte aan u heeft uitgebracht, is deze bindend voor een periode van 1 week, gerekend vanaf de datum van verzending. Na 7 dagen komt het aanbod te vervallen, zonder dat daarvoor een nadere vermelding van Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) nodig is. Deze termijn kan op verzoek van de klant worden verlengd met 1 week.

Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en zijn altijd exclusief vervoer, dienst en/of , huur materialen, tenzij anders vermeld.

In geval van onvoorziene verhoging van kostprijsbepalende factoren mag Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) de in haar offerte vermelde prijzen dienovereenkomstig verhogen zonder voorafgaand akkoord van de klant.

Onvoorziene kosten op tijdstip van de catering kunnen achteraf opgenomen worden in het eindfactuur.

Indien u akkoord gaat met de offerte, wordt u verzocht een kopie van de offerte en van deze algemene voorwaarden voor akkoord gehandtekend aan Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) te retourneren. (per brief, fax of email). Zolang dit niet gebeurd is binnen de gestelde offertetermijn kan de bestelling van de klant niet door Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) bevestigd worden.

Indien de bevestiging van het feest/event per mail gebeurd is dit hetzelfde als een ondertekende offerte.

Keuze van de menu, wijnen en andere zaken vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

Indien men per mail bevestigd gaat de klant ook akkoord met onze voorwaarden die vermeld staan op onze site .

Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) heeft het recht haar diensten en haar naam bekend te maken d.m.v. reclame zoals visitekaartjes, bedrukte onderleggers, kledij, digitale reclame op de locatie en tijdstip van de cateringopdracht. Alsook het recht om de naam van de klant of diens bedrijf als referentie op te nemen voor commerciële doeleinden zonder voorafgaand akkoord, tenzij u dit weigert bij uw reservatie.

Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van uw reservering/bestelling, vernemen wij graag de volgende definitieve gegevens (voor nota bindend):

  1. Het aantal gasten die doorgegeven worden via mail/ sms of andere moeten ook effectief betaald worden;
  2. De exacte locatie en tijdsbepaling;
  3. Aanpassingen met betrekking tot huurartikelen;
  4. De naam en adres voor verzending van de nota ( Btw-plichtigen zijn gebonden hun gegevens te vermelden );
  5. Overige details zoals bedienend personeel, wensen ten behoeve van de bloemen en andere decoratie.

Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) zal met grote zorg uw opdracht uitvoeren zoals overeengekomen.

AANSPRAKELIJKHEID / SCHADE

Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) heeft het recht eventuele schade aan en/of vermissing van haar eigendommen en/of huurartikelen in rekening te brengen aan de opdrachtgever ten belope van de nieuwprijs van het beschadigd materiaal + de gemaakte administratieve kosten. Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van eigendommen van de klant, haar gasten en de eigenaar van de locatie van de cateringopdracht.

Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) zal de locatie bezoeken volgens afspraak om na te gaan welk materiaal nodig zal zijn, dient gehuurd te worden en om de brandveiligheid en hygiëne te controleren.

Food in style heeft het recht de feest /event te anulleren gelijk onder welke omstandigheden.

Food in style kan alle gerechten/hapjes/desserts licht wijzigen dit omdat wij werken met dagverse producten.

Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) zal de opdracht ontbinden zonder kosten voor de klant indien de brandveiligheid en de algemene veiligheid/hygiëne op de locatie van het gebeuren niet gegarandeerd kunnen worden. Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) kan op basis van deze redenen niet aansprakelijk gesteld worden voor vergoeding ten opzichte van de klant.

Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) is niet verantwoordelijk voor materiaal in de zaal / keuken bij het niet werken van toestellen o.a koelingen/ovens /afwasmachine en andere toestellen.

Problemen met elektriciteit valt niet onder een klacht die kan aangerekend worden ,klant is verantwoordelijk hiervoor.

Bij regenweer zal de klant moeten zorgen voor tenten of afdak om onder te werken, food instyle is hier niet verantwoordelijk voor tenzij anders wordt besproken en in offerte wordt medegedeeld.

BETALINGSVOORWAARDEN

1. Voorschot: Wij verzoeken u binnen twee (2) weken nadat de offerte akkoord bevonden is, doch uiterlijk tien (10) dagen vóór de aanvang van uw reservering/geplaatste bestelling, veertig (40) % van de offerte over te maken op volgend rekeningnr: 068-2135584-59/ Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop), onder vermelding van “ Naam + datum evenement”.

2. Indien er geen voorschot is betaald binnen de afgesproken tijd (zie offerte)kan onze firma het event/feest zonder verwittiging nalaten de feest te verzorgen.

3. Betaling van het restant (Saldo) van het eindfactuur dient contact op de dag van de cateringopdract betaald te worden of uiterlijk 14 dagen na factuurdatum indien overeengekomen met Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop)

4. alle bedragen op offerte /facturen zijn exclusief btw

5. Annulering:

Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) zal niet kunnen worden aangesproken tot enige schadevergoeding van kosten als zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis kan voldoen. Onder overmacht wordt ondermeer verstaan: niet of niet-tijdige leverantie ten gevolgde van niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, hevige weersomstandigheden die normaal verkeer onveilig maakt, brand en lekkage op eigen locatie of op locatie van het gebeuren, stroomstoringen, plotse defecten aan koelmateriaal, diefstal, en andere onvoorziene omstandigheden.

Men kan een datum vastleggen alvorens een keuze te maken van de cateringopdracht ( dit om zekerheid te hebben voor uw feest). De vastlegging van de datum kan mondeling gebeuren en aanvaard worden. De vastlegging van de datum wordt in vertrouwen genoteerd en is voor nota bindend, deze zal u schriftelijk bevestigd worden per mail of per brief. U heeft een kosteloze opzegtermijn van 5 werkdagen na verzending van het schrijven. Indien u nadien deze datum niet kan nakomen alvorens een offerte getekend te hebben, zal Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) u een administratieve kost + de kosten van de schade die hieruit voortvloeide aanreken met een minimum van € 50 en maximum € 350.

Bij niet betaling binnen gestelde termijn zal Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) een eerste aanmaning aan u versturen met de vermeerdering van de daarbij gemaakte kosten.

Bij niet betaling binnen 21 dagen na factuurdatum, wordt u bij definitie ingebreke gesteld per aangetekend schrijven. De hierbij gemaakte kosten worden meeverrekend in het verschuldigd eindtotaal.

Bij niet betaling binnen 3 dagen na de ingebrekestelling zal Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) zich beroepen op de hulp van een incassobureau zonder voorafgaande vermelding.

Bij niet betaling van de factuur zal de volledige verschuldigde som opeisbaar worden en zal zonder enig voorafgaande ingebrekestelling een verhoging van 10% per dag worden toegepast met een minimum van €65,00 per factuur bij wijze van conventionele schadevergoeding.

Alle klachten dienen aangetekend geschreven te worden aan:
Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop)

En dit binnen een termijn van 3 kalenderdagen na event/feest te gebeuren via mail/of aangetekend schrijven.

Alle klachten die nadien toekomen op onze zetel worden als onbestaande beschouwd.

Elke betwisting van het eindfactuur wordt volgens het Belgisch recht beslecht en zal tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de consument behoren.

Food in Style Frank Redant (zetel bvba Fritshop) zal niet kunnen worden aangesproken tot enige schadevergoeding van kosten als zij als gevolg van overmacht niet aan haar verbintenis kan voldoen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: niet of niet-tijdige leverantie ten gevolgde van niet of niet-tijdige levering van de toeleveranciers, transport/verkeersproblemen, hevige weersomstandigheden die normaal verkeer onveilig maakt, brand en lekkage op eigen locatie of op locatie van het gebeuren, stroomstoringen, plotse defecten aan koelmateriaal, diefstal, en andere onvoorziene omstandigheden.

Fritshop BVBA

Dorpsstraat 63, 9260 Serskamp
+32 (0) 477 62 55 49
mail@foodinstyle.be
BTW BE 440.342.683
IBAN BE84 0682 1355 8459
www.foodinstyle.be